Biuletyn Informacji Publicznej
Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o.

Wyników na stronę: 10 20 30

Deklaracja dostępności

Infrastruktura Niepołomice sp. z. o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

regulamin_dostarczania_wody_2021.pdf

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY ORAZ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE  

 

1) PKD 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
2) PKD 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
3) PKD 35.21.Z - wytwarzanie paliw gazowych,
4) PKD 35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
5) PKD 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
6) PKD 38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
7) PKD 41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
8) PKD 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
9) PKD 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
10) PKD 43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
11) PKD 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
12) PKD 52.10.A - magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
13) PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
14) PKD 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
15) PKD 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne,
16) PKD 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
17) PKD 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej  niesklasyfikowana,
18) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
19) PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
20) PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
21) PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
22) PKD 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej
23) PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną
24) PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
25) PKD 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
26) PKD 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
27) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
28) PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
29) PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
30) PKD 85.59.Z - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
31) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych 
32) 79.90.C. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 
33) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
34) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
35) 96.04.Z Działalność  usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
36) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
37) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
38) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
39) 56.10.A. Restauracje i inne placówki gastronomiczne
40) 86.90.A Działalność  fizjoterapeutyczna
41) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
42) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niekwalifikowana 
43) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
44) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
45) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę 
46) 43.31.Z Tynkowanie
47) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
48) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
49) 43.34.Z Malowanie i szklenie
50) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
51) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
52) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych dotyczące wyłącznie kursów i zajęć rekreacyjnych
53) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
54) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
55) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
57) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
58) 91.03.Z Dzielność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
59) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
60) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 
61) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 
62) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
 
  • archiwum techniczne sieci wod.-kan., w którym przechowywana jest dokumentacja techniczna, protokoły odbioru z inwentaryzacjami geodezyjnymi oraz rysunki powykonawcze sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, a także przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • ewidencja odbiorców usług - dane w części chronione ustawą o ochronie danych osobowych.
 
1 do 10 z 29