Biuletyn Informacji Publicznej
"Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.769.300,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 527.693 (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) równe i niepodzielne udziały po 100 zł (słownie: sto złotych) każdy udział.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje jedyny Wspólnik - Gmina Niepołomice, pokrywając je w całości.