Biuletyn Informacji Publicznej
Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o.
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Infrastruktura Niepołomice sp. z. o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności

Infrastruktura Niepołomice sp. z. o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe:

Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o.

ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.infrastruktura.eu

Data publikacji strony internetowej: 29.12.2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.02.2022 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niedostępne elementy i treści:

 • Niektóre pliki do pobrania mogą być niedostępne cyfrowo.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
 • Niektóre odnośniki nie wyróżniają się po najechaniu kursorem.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia: 30.06.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@infrastruktura.eu.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 28 12 423.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
W zgłoszeniu należy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o. ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  Do budynku prowadza dwa wejścia:
  • wejście do Biura Obsługi Klienta zapewnia dostęp do budynku, również dla osób niepełnosprawnych, brak ochrony, obsługa recepcyjna naprzeciwko wejścia.
  • wejście do Biura Zarządu zapewnia dostęp do budynku, również dla osób niepełnosprawnych, brak ochrony, wejście otwierane za pomocą domofonu, obsługa recepcyjna w pomieszczeniu po prawej stronie od wejścia.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • Korytarze i schody dostępne, brak wind.
 3. Opis dostosowań:
  • Obsługa Klienta prowadzona wyłącznie w miejscach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • Spółka posiada parking, który jest umiejscowiony przed siedzibą. Na parkingu brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • Brak ograniczeń.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
  • Spółka nie zatrudnia tłumacza języka migowego, konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 (trzy) dni przed planowaną wizytą.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 300
Wprowadzony przez: Marzena Biernat
Data opublikowania: 2022-10-19 15:39:38
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu